Liste des traducteurs experts pour 2024 selon les données officielles de la Cour de Justice du Luxembourg

Directory vun vereedegt iwwersetzer an spezialiséiert op Lëtzebuerg

Wëllkomm op den Directory vun die expert Geriichtlech zu vereedegt iwwersetzen vum iewescht Cour vun Gerechtegkeet op Lëtzebuerg

Desen directory as gemeet fir eng einfach sichenung an séier den lescht vum die léit akkreditéiert op iwwersetzer-dolmetscher vereedegt duerch die autoritéit Geriichtlech lëtzebuerger an ihren service froen fir iwwersetzen all die dokumenter daat dear braucht mat eng offiziel validazioun oder eng apostille vum der Haye.

Fir éng sich op den directory mier hun eng disposizioun gemaach mat en gesantheet krittär selektioun wie den source spooch vun iwwersetzen (vum welsche spooch as ihre dokument) an d’sprooch aschéissen (géint d’sprooch dir wellt op ihren iwwersetzen maachen).

- Dir kënnt antippen die regioun op Lëtzebuerg wou dir wellt eng servize op iwwersetzen offiziel gewest daat, egal wéi die localizatioun ass vum den iwwersetzer, d’valeur geriichtlech bleiwt daat zelwecht um all Land op Lëtzebuerg an Ausländ.

- Dir sit éng particulier.  Merci precizioun ze maachen op den formulaire vun den devis express den delai daat dir wellt fir d’realisazioun aus d’prestazioun. Op funktzioun aus ihren gewellt, mir kennen froen simultaanesch all die base donneen vun iwwersetzung.

- Dir sit eng profezionel.  Merci ze ukräizen die case “PRO” fir sécheren eng prise en charge vun ihrem dossier ënner 30 minuten an maachen eng beléiert ihrem dossier eichter.

Tëschent die dokumenter pris en charge aus die vereedegt iwwersetzer dir kennt iwwersetzen : gebuertsschäin – doudeschäin – notär akt – verkaaf akt -  veräusserung des parts – kbis – societéit status – pass- identitéit kuart – diplom – notes relevé – geriichtsuerteel – scheedung ordonnance – helleschtschäin – extrait case – fuereschäin – relevé – dokumenter umeldung op eng soziétéit – attestazioun sécherheet – attestazioun d’expert geriichtlech – all dokumenter offiziel an net offiziel.

 


hai uklicken fir eng sichung op den directory

Belag aus express dossier

Fir éng direkt prise en charge vun ihren dossier aus die directory equip vun vereedegt iwwersetzer aus Lëtzebuerg, merci fir die formulär ausfellen hannergrond
Äert numm an virnumm:
Äert address:
Äer sid profezionnel: nee | jo
Äert sociétéit oder organizazioun:
Telefonsnummer:
Email:
Commentaire
(typ op den dokument, sprooch source, sprooch aschéissen,…):
Waat fir eng résultaat vun 6 + 3

Directory vun veerdegen iwwersetzer op Lëtzebuerg
contact@annuaire-traducteur-assermente.lu
* fir all renseignement op der gesetslech frame vun die veerdegen Eisen bureau sin op vun 9h bis 12h an vun 13h bis 17h vun Méindes zu Fréides – tel +352 279 91 284
TTI EUROPE SA 13 Avenue de la Gare - L-1611 Luxembourg - LUXEMBOURG


Fir ihren wessen an bewéegen rechter, virun allem die virgesin vun ihren awëllegung um utilizatioun vun die donnéeën gesaamelt vun desen formulair, keen tier wann ech glift konsultéieren eisen charta vertraulecht an die protektioun op die donnéeën perséinlech.
Dear fennt och die personalien vun den Entsender zu den donnéeën protektioun esou wie all informatiounen betreffend d’identitéit vun den behandelung responsable, oder nach die informatiounen betreffend die zéit vun die conservatioun op die donnéeën.NB :  TTI EUROPE SA an die directory op die vereedegen iwwersetzer vun lëtzebuerg deklinéiert all responsabilitéit vun iwwersetzer selektioun an die kalitéit vum service daat sie ginn. Mier huelen nemmen die reclamatioun projekter punctuel daat mir ginn. Fir all fro odere devis merci fir schécken eis en email zu : contact@annuaire-traducteur-assermente.lu oder telefonéieren um : + 352 661 75 04 18

Eisen Partner Iwwersetzer

Directory vun vereedegt iwwersetzer vun Frankräich – 4000 iwwersetzer expert duerch d’Cour Appel Franséisin.

TTI NETWORK as den eischten Netz op beruffssituatioun iwwersetzer op Europa fir express iwwersetzen ouni supplement noutstand mat méi wie 6000 iwwersetzer spezialiséiert an méi wie 22 dommän op kompetenz